Rozsah činnosti:

Výstavba, rekonstrukce, údržba

 • Stavby v intravilánu obcí a měst:

  Naše společnost je významným partnerem mnoha obcí a měst všech velikostí při realizaci jejich záměrů v oblasti urbanistického rozvoje. V intravilánu obcí realizujeme novou investiční výstavbu i opravy a rekonstrukce stávajících objektů a prvků infrastruktury. Naše portfolio staveb zahrnuje revitalizace center obcí, komunikace, tramvajové tratě, mosty a lávky, chodníky, cyklostezky, parkoviště, inženýrské sítě, pěší a klidové zóny, hřiště a objekty pozemního stavitelství. Při realizaci stavebního záměru účinně spolupracujeme s investorem při přípravě stavby, realizaci projektu a vyřízení dotačních titulů.

 • Silniční stavby:

  Rozvinuli jsme potenciál pro samostatnou realizaci velkých zakázek, podílíme se například na stavbě D1-0135 Kroměříž východ – Říkovice nebo I/19 Žďár nad Sázavou – Nové Město na Moravě, Silnice I/60 Javorník-obchvat, Silnice I/44 Vlachov-Rájec, R46 MÚK Vranovice-Kelčice a MÚK Brodek u Prostějova, Silnice I/35 Val. Meziříčí, Lešná, 2. etapa a jiné. Mimo velkých silničních a dálničních staveb se zabýváme také výstavbou místních komunikací, cyklostezek, parkovištních ploch, lesních a polních cest.

 • Železniční stavby:

  Podílíme se na modernizaci železničních koridorů a optimalizaci tratí, investičních a opravných pracích na dopravní cestě a železničních vlečkách. Jako vedoucí účastník sdružení nebo samostatně jsme realizovali např. Modernizaci železniční trati Ostrava Hrušov – Bohumín Vrbice, Rekonstrukci kolejiště železniční stanice Ptení. Kromě investiční výstavby je naše společnost významným dodavatelem opravných a údržbových prací na železnici.

 • Výstavba mostů:

  V oblasti mostního stavitelství úspěšně realizujeme výstavbu i rekonstrukci mostů silničních, železničních a lávek pro pěší. V našem portfoliu realizací jsou mosty železobetonové, ocelové, dřevěné a flexibilní ocelové konstrukce (Tubosider). Kromě mostů realizuje naše mostní středisko také opěrné a zárubní zdi a jiné železobetonové konstrukce nejen v dopravním stavitelství.

 • Pozemní stavitelství:

  Naše společnost realizuje průmyslové haly a další, i netypické objekty pozemního stavitelství, např. hasičské zbrojnice či ubikace a výběhy v zoo.

 • Vodní a krajinné stavitelství:

  V této oblasti realizujeme úpravy vodních toků, výstavbu a opravy umělých objektů na nich. Většina říčních přístavů na Baťově kanále byla vybudována nebo zrekonstruována naší společností.

 • Inženýrské stavby:

  Jsme stavebním dodavatelem čistíren odpadních vod a jiných inženýrských objektů, ať už jako samostatných projektů nebo v rámci ostatních druhů staveb.

Tramvaj Tramvaj Tramvaj Tramvaj Tramvaj Tramvaj

Projekční a inženýrská činnost ve stavebnictví
Pro investory zajišťujeme komplexní projekční a inženýrskou činnost ve stavebnictví: zpracování studie proveditelnosti, zajištění projektů a příslušných povolení, přípravu podkladů pro přejímky a zastoupení v kolaudačním řízení. Nabízíme také spolupráci při vyřizování dotací.

Většinu staveb realizujeme jako generální dodavatel. Našimi investory jsou především kraje, města, obce a organizace jimi řízené, ale i organizace v kompetenci Ministerstva dopravy České republiky, konkrétně Správa železniční dopravní cesty s.o., Ředitelství silnic a dálnic České republiky a Ředitelství vodních cest. V neposlední řadě realizujeme díla pro Správy povodí Moravy s.p. a povodí Odry s.p. a Lesy České republiky, s.p.

V dnešní době, kterou můžeme nazvat epochou globálního propojování národů a která sebou přináší mimo jiné vysoké požadavky na komunikaci a dopravu, bychom rádi spolupracovali a podíleli se na realizaci staveb i mimo Českou republiku – v zahraničí, především pak v dopravní infrastruktuře.

Naše společnost zároveň úspěšně zavedla nový informační systém a systém controllingu zajišťující včasné a správné poskytování informací k provádění analýz, plánování a řízení vývoje zakázek a celé společnosti.

Personální politika společnosti podporuje vývoj firmy řízeným zvyšováním odborné úrovně všech kategorií zaměstnanců. Rozvíjíme kvalitní jádro vlastních vysoce kvalifikovaných pracovníků, ke kterým přiřazujeme pravidelně i čerstvé absolventy škol. Tento směr v personalistice považujeme pro společnost za výhodný způsob zvyšování konkurenceschopnosti na našem trhu. Stavební práce jsou řízeny pracovníky, kteří jsou držiteli příslušných autorizací, které vyžadují jednotlivé obory činnosti. Naše zaměstnance podporujeme při dalším odborném a jazykovém vzdělání.

Jsme přesvědčeni, že máme co nabídnout – kvalitní projektová řešení, engineering, vlastní realizaci díla, uvedení díla do provozu, poskytnutí kvalitní záruky za dílo a pozáruční servis. To vše ve výborné kvalitě a za rozumné ceny.

26.04.2019
Výstavba nové provozní budovy IDS
- Předpoklad zahájení stavebních prací provozní budovy IDS v Holici - městská čtvrť mě...více.

13.02.2019
Exkurze na stavbě IDS
- Dovolujeme si Vás pozvat na exkurzi stavby "I/11 Opava, Severní obchvat Východní část" a ...více.

02.01.2019
Exkurze na stavbě IDS
- Dovolujeme si Vás pozvat na exkurzi stavby "I/11 Opava, Severní obchvat Východní část" a ...více.